Kwartalnik WSEiZ nr 1 (16) 2009

Numer 16 „Wiadomości Uczelnianych” poświęcony został Wydziałowi Ekologii i prezentuje sylwetkę nowego Dziekana Wydziału doc. dr. Kazimierza Dygusia. W numerze omówiono 3 konferencje: Międzynarodową Konferencję Naukową „Ekologiczne problemy XXI wieku”, Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju” i Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Zdrowie dzieci i młodzieży oraz pełnosprawność psychofizyczna osób starszych”. Zaprezentowano nowy kierunek na Wydziale Ekologii – Zdrowie Publiczne i przedstawiono sylwetki Profesor Bulskiej i Profesor Celejowej. Zaprezentowano wyróżnienie „Laur Wodny” zdobyte przez doc. Marka Gromca. Dział „Wspomnienia” został poświęcony sylwetce zmarłego Profesora Janeckiego. Pozostałe artykuły dotyczyły obozu naukowego Uczelnianego Koła Ekologów, roślinności na składowisku odpadów komunalnych „Radiowo” oraz Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu. W dziale „Parki” przedstawiono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”.