Щоквартальний бюлетень УЕіУ

Kwartalnik WSEiZ nr 2 (18) 2010

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (17) 2010

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (16) 2009

Numer 16 „Wiadomości Uczelnianych” poświęcony został Wydziałowi Ekologii i prezentuje sylwetkę nowego Dziekana Wydziału doc. dr. Kazimierza Dygusia. W numerze omówiono 3 konferencje: Międzynarodową Konferencję Naukową „Ekologiczne problemy XXI wieku”, Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Społeczno-ekonomiczno-przyrodnicze aspekty zrównoważonego rozwoju” i Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Zdrowie dzieci i młodzieży oraz pełnosprawność psychofizyczna osób starszych”. Zaprezentowano nowy kierunek na Wydziale Ekologii – Zdrowie Publiczne i przedstawiono sylwetki Profesor Bulskiej i Profesor Celejowej. Zaprezentowano wyróżnienie „Laur Wodny” zdobyte przez doc. Marka Gromca. Dział „Wspomnienia” został poświęcony sylwetce zmarłego Profesora Janeckiego. Pozostałe artykuły dotyczyły obozu naukowego Uczelnianego Koła Ekologów, roślinności na składowisku odpadów komunalnych „Radiowo” oraz Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu. W dziale „Parki” przedstawiono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”.

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (15) 2007

Numer 15 czasopisma poświęcony był Wydziałowi Architektury. Prezentował nowego prodziekana Wydziału prof. dr. inż Wojciecha Dornowskiego. Wspominał Profesora Gustawa T. Rakowskiego i Prof. Adolfa J. Szczepińskiego. Przedstawiał sylwetki prof. dr. hab. Janusza Janeckiego, prof. dr Andrzeja Michałowskiego i prof. dr. inż. Marka Mędrzyckiego. Omówione zostały przedmioty: prace projektowe (prof. dr Andrzej Michałowski); projektowanie obiektów architektury krajobrazu (mgr inż. arch. Jakub Botwina) oraz fakultet: fotografia przyrodnicza i stosowana (dr Bonifacy Gałka). Mgr inż. Miłosz Walerzak zaprezentował badania naukowe pt. Analiza kompozycji przestrzennej. Czasopismo zawierało artykuły mgr. sztuki Piotra Pańkowskiego, mgr sztuki Ireny Wełnickiej, mgr Marii Komorowskiej. Artykuł o „Zofiówce prof. dr. Andrzeja Michałowskiego i doc. dr. inż. Jerzego Wojtatowicza. Poleski Park Narodowy przedstawili Czytelnikom mgr inż. Elżbieta Kowalik i dr inż. Dariusz Piasecki, a Ogród w Klaudynie-Laskach – mgr inż. Włodzimierz Popławski. W czasopiśmie znalazł się także wywiad z Yanessą Alexis studentką Wydziału Architektury, reprezentantką Polski na zawodach kick-boxingu.

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (14) 2006

14 numer czasopisma poświęcony był Wydziałowi Ekologii. Przedstawiono sylwetki prof. dr hab. Aleksandry Macioszczyk; prof. dr. hab. Kazimierza Gniadka oraz prof. dr hab. Marka Gromca. Dr inż. Edward Zbieć zaprezentował chromatograf gazowy a dr Tadeusz Bulski – metody spektrometryczne. Zaprezentowano Koła Naukowe działające przy Wydziale Ekologii, m.in. Uczelniane Koło Naukowe Ekologów; Naukowe Koło Geologiczne WSEiZ; Koło Naukowe Stosowanej Ekologii Roślin. Dr Hanna Werblan-Jakubiec przedstawiła Czytelnikom Ogród Botaniczny UW. Studenci Marek i Jacek Bogusz zapoznali Czytelników ze swoimi pasjami. Zamieszczono reportaż z Wielkiego Balu Absolwentów z okazji 10-lecia założenia Uczelni. Na III okładce polecano książkę „Zastosowanie nowych technologii w sektorze ochrony środowiska” pod redakcją Marka Gromca i Norberta Słowika.

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (12) 2005

Numer 12 czasopisma poświęcony był Wydziałowi Ekologii. Czasopismo zawiera relację z debaty nt. recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego w Polsce jaka odbyła się WSEiZ, a także relację z konferencji studenckiej. Wspominani są zmarli profesorowie: prof. dr inż. Marek F. Roman i prof. dr hab. inż. Jan Juda. Prezentowany jest jubileusz prof. dr, hab. inż. Jana R. Dojlido. Przedstawiono sylwetki prof. dr. hab. Krzysztofa W. Opalińskiego i prof. dr hab. inż. Marka Degórskiego. Prof. dr hab. Marek Degórski przedstawił geografię jako dyscyplinę naukową. Mgr inż. Jerzy Misiak dyrektor KPN zaprezentował 45-letnią historię Kampinoskiego Parku Narodowego, a prof. dr Kazimierz Dyguś – konferencję dotyczącą tejże historii. Prof. dr Kazimierz Dyguś i mg inż. Grzegorz Marczewski (absolwent Wydziału Ekologii) omówili 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dr Urszula Somorowska zrelacjonowała międzynarodową konferencję w Turynie (ERB2004). Inwazje biologiczne w Polsce były tematem artykułu dr. Piotra Mędrzyckiego. Przedstawiono mgr. inż Leszka Kuśmierskiego, absolwenta Wydziału Ekologii WSEiZ, autora pracy wyróżnionej przez Ministra Środowiska. Krajobraz jako temat dzieła sztuki – to artykuł mgr Ireny Wełnickiej, a kwestia ściągania – artykuł prof. dr hab. Ewy Bulskiej. Mgr inż. Ireneusz Kuciński, absolwent Wydziału Ekologii WSEiZ jest autorem artykułu o zabytkach .Mgr inż. Katarzyna Ulejczyk, absolwentka Wydziału Ekologii WSEiZ jest autorką artykułu o zanieczyszczeniu powietrza. Samorząd Studencki podzielił się wrażeniami z zajęć z mikrobiologii na Akademii Medycznej. Marcin R. Ilczuk i Marek Kowalski to autorzy artykułu o Towarzystwie Przyrodniczym „Bocian”. Na III stronie okładki została zarekomendowana książka „Ekonomika Ochrony Wód Powierzchniowych” autorstwa Rafała Miłaszewskiego.

Kwartalnik WSEiZ nr 2 (13) 2005

Numer 13 czasopisma poświęcony był Wydziałowi Zarządzania. Rektor WSEiZ prof. dr hab. inż. Jan Misiak przedstawił 10 lat kształcenia inżynierów w WSEiZ. Zaprezentowano sylwetkę prof. dr. hab. inż. Andrzeja Królikowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej, badawczej i naukowo-dydaktycznej. Wspomniano zmarłego prof. dr. hab. arch. Jacka Nowickiego. Przedstawione zostały sylwetki prof. dr. hab. arch. Witolda Wernera i prof. dr. hab. inż. arch. Mieczysława Kochanowskiego. Zostały omówione niektóre przedmioty na Wydziale Zarządzania: przedmioty „biznesowe” przedstawił prof. dr hab. Witold Werner; podstawy projektowania architektonicznego – prof. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński; projektowanie architektoniczne (semestry IV, V i VI) – dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska; projektowanie architektoniczne (semestr VII) – mag inż. arch. Jan Fiszer. Artykuły w czasopiśmie: spostrzeganie barw – mgr inż. arch. Tomasz Leszczyński; ćwiczenie malarskie – światło we wnętrzu – mgr sztuki Piotr Pańkowski; rzeźba i modelowanie – mgr sztuki Tadeusz Tchórzewski; Warszawskie ZOO – dr weterynarii Ewa Zbornikowska; XXII Kongres UIA 2005 – Istambuł 2005 – Katarzyna Mariańska i Urszula Pastek. Prof. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński przedstawił Koło Naukowe Architektów, a Bartłomiej Lechowski (prezes Koła) – Naukowe Koło Geologiczne. Znalazły się także informacje o wystawie mgr. sztuk pięknych Pawła Jasionowskiego. Na III okładce polecano książkę „Ekologia miasta” Henryka Zimnego.

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (11) 2004

11 numer czasopisma Wiadomości Uczelniane ukazał się w listopadzie 2004. Poświęcony po raz trzeci Architekturze Krajobrazu opisuje współpracę między kierunkami Architektury Krajobrazu KUL i WSEiZ, prezentuje sylwetki prof. dr hab. inż. Jana Pali oraz prof. dr hab. inż. Kazimierza Mynetta, zawiera m.in artykuły: "Acer Negudo i mój doktorat", "Najpierw były autostrady", "Rekreacyjna funkcja lasów", "Masoneria a osiemnastowieczny ogród krajobrazowy" oraz "50 lat Tatrzańskiego Parku Narodowego", a także 7 artykułów studentów naszej Uczelni. Prócz tego w Wiadomościach nr 11 opisane zostały praktyki zawodowe studentów kierunku Architektura Krajobrazu i Architektura i Urbanistyka, zaprezentowano również wystawę fotograficzną "Europa i Daleki Wschód" autorstwa mgr inż. Miłosza Walerzaka.

Kwartalnik WSEiZ nr 3 (10) 2003

Numer poświęcony kierunkowi Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury. Prezentuje sylwetki: prof. dr hab. Elżbiety Wysockiej i prof. dr. hab. arch. Wojciecha Zabłockiego. Zawiera artykuły o: historii architektury i sztuki, galerii uczelnianej, praktykach studenckich we Lwowie, Narwiańskim Parku Narodowym, konkursie na modernizację szpitala oraz artykuły studentów.

Kwartalnik WSEiZ nr 2 (9) 2003

Kolejny numer "Wiadomości Uczelnianych" poświęcony jest Wydziałowi Zarządzania. Przedstawia sylwetki prof. dr hab. Alicji Kusińskiej i prof. dr. hab. Henryka Adamczyka. Zawiera artykuły poświęcone konferencjom naukowym, przedmiotom badania operacyjne i podstawy marketingu, wycieczce Koła Naukowego, artykuł o Mazowieckim Parku Krajobrazowym artykuł o metrologii oraz artykuły studentów.