Щоквартальний бюлетень УЕіУ

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (8) 2003

Ósmy numer "Wiadomości Uczelnianych" ukazał się w kwietniu 2003 roku i po raz trzeci poświęcony był Wydziałowi Ekologii. W numerze tym opisane zostały sylwetki prof. dr hab. inż. Czesława Somorowskiego i prof. dr hab. inż. Stefana Liwskiego. W nowej rubryce POZNAJ SWEGO PROMOTORA zaprezentowano wywiad z prof. Marią Świerczyńską. a w rubryce wybrane przedmioty przedstawiono "Zagadnienia biologiczne w ochronie środowiska", "Chemia", "Gospodarka odpadami w środowisku". W informacjach opisano Międzynarodową Konferencję pt. "Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio" oraz Ogólnopolską Konferencję pt. "Parki krajobrazowe w Polsce - 25 lat funkcjonowania". Po raz kolejny przedstawione zostały prace malarskie studentów WSEiZ. Mgr inż. Dorota Starczewska Dyrektor Zarządu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przedstawiła krótką charakterystykę Parku.

Kwartalnik WSEiZ nr 3 (7) 2002

Wydany w listopadzie 2002 kolejny 7 numer kwartalnika "Wiadomości Uczelniane" poświęcony Wydziałowi Architektury zawierał m.in.: informacje o inauguracji roku akademickiego 2002/2003 wraz z wykładem inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Bohdana Macukow pt. "Informatyka we współczesnym świecie"; sylwetki prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka oraz prof. dr hab. Joanny Nowak; artykuły mgr Katarzyny Haber pt. "Miejski architekt krajobrazu w Warszawie" oraz prof. dr inż. arch. Krzysztofa Muszyńskiego pt. "Tożsamość w architekturze"; opisy przedmiotów "Botanika", "Dendrologia", "Kompozycje i projektowanie układów roślinnych"; podane zostały informacje o współpracy między Uczelniami oraz o wystawie malarstwa studentów II roku kierunku Architektura Krajobrazu, a także artykuł inż. Jarosława Jaszewskiego Dyrektora Zarządu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz 4 artykuły studentów naszej Uczelni.

Kwartalnik WSEiZ nr 2 (6) 2002

Ten numer kwartalnika uczelnianego, który ukazał się w lipcu 2002 roku, kolejny raz przedstawiał działalność Wydziału Architektury. W numerze tym przedstawione zostały nowe kierunki studiów, opisano współpracę z Instytutem Techniki Budowlanej, zaprezentowano sylwetki prof. dr inż. arch. Macieja Gintowta oraz prof. dr hab. inż. Edwarda Szymańskiego a także opisano przedmioty "Podstawy Projektowania Architektonicznego" i "Projektowanie Architektoniczne". Zamieszczone zostały w tym numerze artykuł dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego mgr inż. Zdzisława Szkirucia, prace projektowe studentów Wydziału Architektury.

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (5) 2002

Kwartalnik WSEiZ nr 1 (5) 2002 Numer piąty kwartalnika, który ukazał się w kwietniu 2002 roku, po raz drugi poświęcony został działalności prowadzonej przez Wydziału Ekologii. Zawarte w nim zostały materiały dotyczące V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Zagospodarowanie Bugu i jego zlewni w ramach zrównoważonego rozwoju", której Uczelnia była współorganizatorem, sprawozdanie z Światowego Kongresu Wody, który odbył się w Berlinie. Na łamach kwartalnika przedstawione zostały sylwetki prof. dr hab. Krystyny Kisielewskiej oraz prof. dr hab. Jerzego Fellmanna, zaprezentowano przedmioty "Ekologia Ogólna" i "Ochrona Przyrody" a także przedmioty fakultatywne oraz zamieszczono artykuł dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Adama Sieńko i kilka artykułów napisanych przez studentów WSEiZ

Kwartalnik WSEiZ nr 4 (4) 2001

"Wiadomości Uczelniane" nr 4 to numer kwartalnika, w którym opisano historię i działalność Wydziału Zarządzania. Wydanie to ukazało się w grudniu 2001 roku. Numer ten zawierał wykład inauguracyjne, wygłoszony na inauguracji roku akademickiego 2001/2002 przez prof. dr inż. Władysława Romana Pawlaka, prezentował także sylwetki prof. dr hab. Mieczysława Klimasa oraz prof. dr hab. Bohdana Macukow. Zaprezentowane zostały w nim również wybrane przedmioty kierunku Zarządzanie i Marketing.

Kwartalnik WSEiZ nr 3 (3) 2001

Kolejne trzecie wydanie czasopisma (październik 2001 roku) poświęcone było również Wydziałowi Architektury, ale tym razem kierunkowi Architektura Krajobrazu. Numer ten zawierał sprawozdanie z inauguracji roku akademickiego 2001/2002, opis otwarcia Galerii Wydziału Architektury, program praktyk oraz stałą już rubrykę przedstawiającą sylwetki profesorów, tym razem zaprezentowano sylwetki prof. dr hab. Krystyny Koneckiej-Betley oraz prof. dr hab. Janusza K. Bogdanowskiego.

Kwartalnik WSEiZ nr 2 (2) 2001

Drugi numer "Wiadomości Uczelnianych", który ukazał się w maju 2001 roku zaprezentował Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka. Przedstawione w nim zostały sylwetki wybitnych architektów prof. Ryszarda Karłowicza oraz prof. Jacka Nowickiego, zawierał również tematy z egzaminu wstępnego z rysunku odręcznego a także kilka artykułów pracowników oraz studentów Uczelni.

Kwartalnik WSEiZ nr 1(1) 2001

Numer pierwszy kwartalnika ukazał się w styczniu 2001 roku. Numer ten poświęcony był Wydziałowi Ekologii, ale opisywał również historię Uczelni i przedstawiał sylwetki Rektora prof. dr hab. inż. Jana Misiaka oraz prof. dr hab. Jana Dojlido. Zostało w nim umieszczonych wiele ciekawych artykułów dotyczących działalności Uczelni i życia studenckiego.